۴. انتقال حس سرعت از طریق افکتRadial Blur


در شرایط خاصی ممکن است لازم باشد حسی از سرعت را در عکسهایتان ایجاد کنید. یک نمونهی واضح،زمانی است که قصد دارید از سوژههایی سریع نظیر یک مسابقهی دوچرخهسواری، خودروهای در حال حرکت یا کودکی در حال دویدن عکس بگیرید.


برای رسیدن به این تاثیر در شرایط مختلف ممکن است تصمیم بگیرید از افکتهایی نظیر Radial Blur یا تکنیکهایی نظیر  Light Trails استفاده کنید تا حس سرعت را به وجود آورید.

هنگام عکاسی با یک دوربین DSLR میتوان از یک لنز زوم استفاده کرد و با جلو یا عقب بردن زوم در لحظهی عکاسی حس سرعت را در عکس ایجاد کرد. ولی طبیعتا ازآنجاکه امکان انجام چنین تکنیکی با دوربین گوشی موبایل وجود ندارد، در عکاسی موبایل باید از اپلیکیشنهای ویرایش عکس برای افزودن افکت Radial Blur استفاده کنید. این تکنیک اجازه میدهد مرکز عکس را فوکوس نگهدارید و به حاشیههای خارجی نوعی تاری خطی رو به خارج اضافه کنید.


عکس از Michael Kistler


منبع دیجی کالامگ