برای بازسازی فضای قدیمی در یک عکس چه راه‌هایی می‌توان به کار برد؟

مایکل پائول اسمیت، عکاسی است که با چند اسباب‌بازی و یک سری وسایلی که خودش آن‌ها را ساخته، محله الژین پارک نزدیک به ۷۰ سال پیش را بازسازی کرده‌است.


اسمیت این عکس‌ها را آنقدر خوب ثبت کرده و آنقدر این فضا را واقعی ثبت کرده که بدون دیدن پشت صحنه عکس، هیچ کس باور نخواهد کرد که عکس‌ها ساختگی هستند.عکس‌های پائول اسمیت تاکنون بر روی فلیکر بیش از 70 میلیون بازدید داشته‌است.دکورهای این عکس‌ها با مقیاس ۱ به ۲۴هستند، و پائول اسمیت با هوشمندی تمام از لنز و پرسپکتیو مناسب برای ثبت عکس‌ها با این مقیاس کرده‌است.


منبع فارنت